එළවළු අපනයනය ආශ්‍රිත සැපයුම් දාම විශ්ලේෂණය

(සිංහල පර්යේෂණ වාර්තා: 62)

 

63

---

එස්. ඈපාසිංහ
රේණුකා වීරක්කොඩි
ශ්‍යාමිනී කුසුම් කුමාර

 
Download Abstract  of Economic Evaluation of Institutional Rainwater Harvesting [0.0KB]
     
     
 

 

ග්‍රාමීය කාන්තා ව්‍යවසායකත්වය ප්‍රවර්ධනය සඳහා කාන්තා කෘෂිකර්ම ව්‍යාප්ති වැඩසටහන් හි දායකත්වය හා වැඩි දියුණු කිරීමේ අවස්ථා

(සිංහල පර්යේෂණ වාර්තා: 63)

 

63

 

---

එම්.ඩී.සුසිලා ලුර්දු

 
Download Abstract  of Economic Evaluation of Institutional Rainwater Harvesting [0.0KB]