ශ්‍රී ලංකා රජය ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වූ එක්සත් ජනපද ආයතනයේ ආධාර ඇතිව 1979 දී කෘෂිකාර්මික අලෙවි තොරතුරු පද්ධතියක්(AMIS) අලෙවි පර්යේෂණ ඒකකයක් වශයෙන් (MRU) කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ සහ පුහුණු කිරීමේ ආයතනයෙහි හඳුන්වා දුන්නේය . මෙම අලෙවි පර්යේෂණ ඒකකය 1980 දශකයේදී අලෙවි සහ ආහාර ප්‍රතිපත්ති අංශය යනුවෙන් නැවත නම් කෙරුණු අතර 2000 දී එය අලෙවි, ආහාර ප්‍රතිපත්ති සහ කෘෂි ව්‍යාපාර අංශය බවට පත්විය.

අලෙවි, ආහාර ප්‍රතිපත්ති සහ කෘෂිව්‍යාපාර අංශයේ කාර්යවලට ආහාර ද්‍රව්‍යවල මිල එක් රැස් කිරීම, ඒවා විශ්ලේෂණය කිරීම, වාර්තා සකස් කිරීම සහ ඒවා ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයන්ට, රජයේ නිලධාරීන්ට, ගොවීන්ට, වෙළඳුන්ට, අධ්‍යාපනඥයන්ට සහ මහජනතාවට බෙදාහැරීම යන මේ කටයුතු ඇතුළත් වේ. වෙළඳ පොළ තොරතුරු එක්රැස් කිරීම සඳහා වන යන්ත්‍රණය 1996 දී තව දුරටත් ව්‍යාප්ත කරන ලද්දේ අහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහනේ මූල්‍ය සහ ශිල්පීය ආධාර වලිනි. මෙම අංශය කෘෂිකාර්මික වෙළඳපොළ පර්යේෂණ අධ්‍යයන සහ පුහුණු වැඩසටහන් ද පවත්වයි. එසේ පවත්වන ප්‍රධාන පර්යේෂණ ක්ෂේත්‍රවලට අලෙවි තොරතුරු, මිල කිරීමේ ප්‍රතිපත්තිය, පිරිසැකසුම සහ ගබඩා කිරීම, ජාත්‍යන්තර අලෙවිය, පෝෂණය, ආහාර ප්‍රතිපත්තිය සහ කෘෂි ව්‍යාපාර යන මේ විෂයයන් ඇතුළත් වේ.

මෙම අංශය පුවත්ලිපි දෙකක් අඛණ්ඩව ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල භාෂා වලින් පළ කරයි. සතිපතා ආහාර ද්‍රව්‍ය ප්‍රවෘත්ති සංග්‍රහය සහ මාසික ආහාර තොරතුරු සංග්‍රහය යනු ඒ දෙකයි. ආහාර ද්‍රව්‍ය ප්‍රවෘත්ති සංග්‍රහය නිකුත් කෙරෙන්නේ සෑම සිකුරාදා දිනවල ය. ආහාර ද්‍රව්‍යවල තතු පිළිබඳ විශ්ලේෂණයක් සහ ප්‍රධාන මිල දර්ශක සමහරක් එහි අඩංගු වේ. ‘ ආහාර තොරතුරු සංග්‍රහය’ මිල ගණන්. නිෂ්පාදන, බෝග තත්ත්වය සහ අදාළ මාසයේ ලබාගත හැකි ආහාර වර්ග පිළිබද තොරතුරු සපයමින් මාස්පතා නිකුත් කෙරේ. මෙරට සමස්ත ආහාර නිෂ්පාදනය සහ වෙළ‍ඳපොළ තත්ත්වය සමග අදාළ මිල ගණන් ද මෙම සංග්‍රහයෙන් සැපයේ. එසේම ආනයනය කෙරෙන ආහාර ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය ඒවායේ වටිනාකම, මිල සහ ආනයනය කෙරෙන්නේ කවර රටවලින් ද යනාදී තොරතුරු ද එහි සැපයේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපතිවරයාගේ කාර්යාලයේදී කෘෂිකාර්මික වෙළඳ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය සහ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ ගන්නා ආහාර සුරක්ෂිතතාව සහ ජීවන වියදම පිළිබඳ අමාත්‍ය උප කමිටුවට අවශ්‍ය කරන තොරතුරු සම්භාරයක් සතිපතා නිකුත් වන ආහාර ද්‍රව්‍ය සංග්‍රහයෙන් සහ මස්පතා නිකුත් වන ආහාර පිළිබඳ තොරතුරු සංග්‍රහයෙන් යන මේ දෙකින්ම සැපයේ.

 

harti bann

 

webp