ගොවි ප්‍රජාවගේ සමාජ ආර්ථික තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීමේ අටියෙන් ගොවිජන සහ ග්‍රාමීය සංවර්ධන කටයුතුවල නියැලී සිටින වැඩිහිටියන්ගේ දැනුම වර්ධනය කිරීමටත් නිපුණතා වර්ධනය කිරීමටත් අකාල්ප වෙනස් කිරිමටත් අවශ්‍ය තෝරා ගත් වැඩසටහන් මූලික වශයෙන් සැලසුම් කොට ක්‍රියාත්මක කිරීම මානව සම්පත් සහ ආයතනික සංවර්ධනය අංශය සිදු කරයි. මානව සම්පත් සහ ආයතනික සංවර්ධන අංශයේ පුහුණු වැඩ සටහන්වල සේවාර්ථිහු ග්‍රාමීය අංශයෙහි සංවර්ධන කටයුතුවල නියැලෙන පුළුල් පරාසයකට අයත් රජයේ සහ රාජ්‍ය නොවන අංශයේ උසස් නිලධාරීන්ගෙන් ද ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්ගෙන්ද, ගොවි නායකයන්ගෙන් ද ග්‍රාමීය මට්ටමේ ප්‍රජා පාදක සංවිධානවල නියෝජිත යන්ගෙන් ද සාමාන්‍ය ගොවීන්ගෙන් ද සමන්විත වෙති. පුළුල් වශයෙන් මෙම අංශය පහත සඳහන් කටයුතුවල නියැලී සිටී.

 • හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව ගොවිජන පර්යේෂණ සහ පුහුණු ආයතනය ග්‍රාමීය / ගොවිජන සංවර්ධනය සඳහා සැලසුම් කරන පුහුණු වැඩසටහන්.
 • කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය යටතේ ගොවිජන අංශය තුළ පුහුණු කටයුතු සැලසුම් කොට පැවැත්වීම.
 • විශේෂිත විෂයයන් පිළිබඳ බාහිර පුහුණු වැඩ සටහන් භාර ගැනීම.
 • පිටස්තර ආයතන විසින් පවත්වනු ලබන පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා විශේෂඥයන්ගේ සේවා සැපයීම.
 • ජාතික ප්‍රමුඛතා මත පදනම් වූ වැඩමුළු / සම්මේලන සංවිධානය කිරිම.
 • පුහුණු වාර්තා සම්පාදනය කොට ප්‍රකාශයට පත් කිරීම.

ආයතනයේ පුහුණු කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කරනු ලබන්නේ මෙම අංශය විසිනි. එහි කාර්ය මණ්ඩලයට පර්යේෂණ සහ පුහුණු නිලධාරීහු ද ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය කාර්මිකයෝද අනෙකුත් ආධාරක කාර්ය මණ්ඩලය ද ඇතුළත් වෙති. අනෙක් අංශවල පර්යේෂණ නිලධාරීන්ගේ විශේෂඥ සේවා ද විශේෂ පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා ලබා ගැනේ. වාර්ෂික පුහුණු දින දර්ශනයෙහි උපලේඛනගත කොට ඇති කලින් සැලසුම් කර ඇති පුහුණු වැඩසටහන් හැරුණු විට සේවර්ථින්ගේ විශේෂ අවශ්‍යතා සපුරාලන පුහුණු පාඨමාලා ද මෙම ආයතනය සැලසුම් කරයි. මෙම ආයතනයේ ප්‍රධාන පුහුණු ක්ෂේත්‍ර පහත දැක්වේ.

 • වැඩිහිටියන් පුහුණු කිරීමේ ක්‍රමවේදය
 • සමාජවිද්‍යා පර්යේෂණ ක්‍රමවේදය
 • කෘෂිකාර්මික අලෙවිය සහ අලෙවි ව්‍යාප්තිය
 • ව්‍යාපෘති සැලසුම් කිරීම සහ අගැයීම.
 • ජනතාව එක්රැස් කිරීම සහ ජනතාව කේන්ද්‍රකරගත් කෘෂිකාර්මික සම්පත් කළමනාකරණය
 • සහභාගිත්ව වාරිමාර්ග කළමනාකරණය
 • සංවිධාන කළමනාකරණය ජනතාව එක්රැස් කිරීම, PRA සහ PCM පිළිබඳ පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීම.
 • සංවිධාන කළමනාකරණය, නායකත්ව සංවර්ධනය, හවුල් ව්‍යාපාර සංවර්ධනය ආදිය පිළිබඳ ‍ගොවීන් පුහුණු කිරීම.

 

harti bann

 

webp