ශ්‍රී ලංකාවේ සුළු ගොවි අංශය ‍කෙරෙහි විශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වමින් පාරිසරික සහ ජල සම්පත් කළමනාකරණ ගැටලු පිළිබඳ සමාජ ආර්ථික සහ ආයතනික අංශ සම්බන්ධ පර්යේෂණ සහ විමර්ශන පැවැත්වීම පාරිසරික සහ ජලසම්පත් කළමනාකරණ අංශය සකස්කර තිබේ. මෙම අංශය පාලනය, පරිසරය සහ දිළිඳකම අඩු කිරීම වැනි අපේක්ෂා රාශියක් අතුරින් ජලය සහ පාරිසරික සම්පත් කළමනාකරණ ගැටලු විභාග කර බැලීම මෙම අංශය සිදු කරයි.

පරිසරය සහ ජල සම්පත් කළමනාකරණය කෙරෙහි මෙම අංශය වැඩි අවධානයක් දැක්වීමට තෝරා ගෙන ඇත්තේ ජල ප්‍රතිපත්තිය, ජල භාවිතා කරන්නන්ගේ සංගම් සහ වෙනත් ආයතනික වැඩපිළිවෙළවල් ජලය හා සම්බන්ධ ආපදා කළමනාකරණය, පාරිසරික කලමනාකරණ සහ ගොවිජන සම්බන්ධතා වැනි විෂයයන් රාශියක් අතුරිනි. මෙම අංශය පාරිසරික සහ ජල සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ ගැටලු ගැන කටයුතු කරන්නේ සම්මන්ත්‍රණ, සම්මේලන, සම්භාෂණ සහ වැඩමුළු සම්බන්ධීකරණය කිරීමෙන් සහ විද්‍යුත් සහ මුද්‍රිත මාධ්‍ය ඔස්සේ දැනුම බෙදා හැරීමෙනුත් ය. ජලය, පරිසරය. පාලනය සහ ගොවිජන සංවර්ධනය පිළිබඳ වර්තමාන සහ අනාගත ගැටලු පිළිබඳ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය ද පර්යේෂණ ඒකාබද්ධ කිරීම ද ඒවායේ නිගමන හා නිර්දේශ ප්‍රකාශයට පත් කිරීම ද මෙම අංශය සිදු කරයි. තව ද පරිසර සහ ජල සම්පත් කළමනාකරණ අංශය ජලය-සමාජය-පරිසරය-ආර්ථිකය අතර පවත්නා සම්බන්ධතා විදහා දැක්වීමට වෘත්තීය ශක්‍යතා සහ අවබෝධය ගොඩනැගීමට කටයුතු කරයි. මීට සම්බන්ධ සේවාවලට පුහුණු පාඨමාලා සැකසීම, ආයතනික ධාරිතාව ගොඩනැගීමේ වැඩසටහන් දියත් කිරීම, ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධනය සහ උපදේශක සේවා ජලය සහ පරිසරය යන මේවා සම්බන්ධයෙන් රටේ මානව සම්පත් සහ ආයතනික සංවර්ධනය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් මෙම අංශය ඉටු කරයි.

මෙම අංශය පහත සඳහන් පුළුල් ක්ෂේත්‍ර හා සම්බන්ධ පර්යේෂණ පවත්වයි.

  • ජල සම්පාදනයට නව ජීවයක් ලබාදීම.
  • වර්ෂා ජලයෙන් කරන ගොවිතැන් ක්‍රමවල ජල කළමනාකරණය
  • ජල පාලන ගැටලු
  • ගොවි සංවිධාන ගොවි සමාගම් සහ ජල සම්පත් කළමනාකරණයට අදාළ වෙනත් ආයතනික වැඩ පිළිවෙළවල් පිළිබඳ අධ්‍යයනය.
  • ගොවිපළ මට්ටමින් විකල්ප ජල සම්පාදන පද්ධතිවල ශක්‍යතා සහ අගය තක්සේරු කිරීම.
  • ජල සම්පාදන ආර්ථික කරුණු
  • පාරිසරික ආර්ථිකය සහ ප්‍රතිපත්ති
  • කෘෂි-පාරිසරික ගැටලු, එහි ප්‍රතිඵල වශයෙන් පැන නගින ප්‍රශ්න සහ ඉදිරිපත් කළ හැකි විසඳුම්.
  • පාරිසරික බලපෑම් තක්සේරු කිරීම (EIA)
  • ජලය හා සම්බන්ධ ව්‍යසන සහ දේශගුණික විපර්යාස නිසා පැන නගින ජලය හා කෘෂිකර්ම සංවර්ධනය පිළිබඳ ගැටලු.

 

harti bann

 

webp