ජනතාවගේ සාගින්න මන්දපෝෂණය සහ දිළිඳුකම දුරු කිරීමේ උසස් පරමාර්ථය සහිතව ශ්‍රී ලංකාවේ ගොවිජන අංශයේ ගොවිතැන් ක්‍රමවල එලදායිතාව, ලාභදායිතාව සහ තිරසාරභාවය පිළිබඳ කෘෂිකාර්මික සම්පත් කෙතරම් කර්යක්ෂම ලෙස කළමනාකරණය කරන්නේ ද යන්න ගැන පර්යේෂණ අධ්‍යයන ආරම්භ කිරීම මෙම අංශයේ වැදගත් ම අවධානය වෙයි. අදාළ ප්‍රධාන කෘෂිකාර්මික සම්පත් සහ සේවා වනුයේ ඉඩම්, ශ්‍රමය, කෘෂිකාර්මික යෙදවුම්, ගොවිපළ බලය සහ ව්‍යාප්ති කටයුතු යන මේවායි. මෙම අංශය විසින් සිදු කරනු ලබන බොහෝ පර්යේෂණ අධ්‍යයනවල කේන්ද්‍රීය අවධානය වන්නේ ආහාර බෝග, පශු සම්පත සහ ඒකාබද්ධ ගොවිතැන් ක්‍රම යන මේවායි. අධ්‍යයනවලින් සොයා ගත් කරුණු පදනම් කරගෙන කෘෂිකාර්මික ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් කිරීම සඳහා කෘෂිකාර්මික ප්‍රතිසංස්කරණ නිසි පරිදි සැලකිල්ලට ගෙන තිබේ. මෙම අංශය පහත සඳහන් තේමා ආශ්‍රිත ‍ක්ෂේත්‍රවල පර්යේෂණ සිදු කරනු ලැබේ.

  • කෘෂිකාර්මික ප්‍රතිසංස්කරණය
  • කෘෂිකාර්මික ප්‍රතිපත්තිය
  • නිෂ්පාදන ආර්ථිකය
  • කෘෂිකාර්මික දැනුම් පද්ධති
  • ගොවිතැන් ක්‍රම
  • කෘෂි කර්මාන්ත
  • ආහාර සුරක්ෂිතතාව
  • කෘෂිකර්මයෙහි නියුක්ත කාන්තාවෝ

 

harti bann

 

webp