කෘෂිකාර්මික ප්‍රතිපත්තිය සහ ව්‍යාපෘති ඇගයිම්  (APPE) අංශය රාජ්‍ය අංශයේත් රාජ්‍ය නොවන අංශයේත් ජාතික මෙන්ම ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සහ වැඩසටහන් සමීක්ෂණය කිරීම සහ ඇගයීමට අදාළ පර්යේෂණ අධ්‍යයන පැවැත්වීමේ කටයුතුවල ප්‍රධාන වශයෙන් ම නියැලී සිටී. ඉඩම්, බෝග වගාව, පශු සම්පත, ක්ෂුද්‍ර-මූල්‍ය, ස්ත්‍රී පුරුෂ භේද පිළිබඳ අධ්‍යයන, කෘෂිකර්ම දැනුම් පද්ධතිය සහ ගොවිජන ක්ෂේත්‍රයේ පරිවර්තනයන් වැනි විවිධ ක්ෂේත්‍ර මෙම අධ්‍යයනවලින් ආවරණය කෙරේ. තවදුරටත් සුළු ඉඩම් හිමි ගොවීන් සංවර්ධනය කිරීම හා සම්බන්ධ රජයේ ප්‍රතිපත්ති සමාලෝචනය කොට විශ්ලේෂණය කිරීමෙහි ද මෙම අංශය නියැලී සිටී. මෙම අංශය පහත සඳහන් පුළුල් තේමා ක්ෂේත්‍රවල පර්යේෂණ කටයුතු සිදු කරයි.

  • කෘෂිකාර්මික සහ ග්‍රාමීය සංවර්ධන ප්‍රතිපත්ති සමාලෝචනය කිරීම සහ විශ්ලේෂණය කිරීම.
  • ගොවිජන සහ ග්‍රාමීය සංවර්ධනයට සම්බන්ධ ව්‍යාපෘති සහ වැඩසටහන් ප්‍රගති සමාලෝචනයට ලක් කිරීම.
  • කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපෘති සහ වැඩසටහන්වල බලපෑම් තක්සේරු කිරීම.
  • ඉඩම් ගැටලු විමර්ශනය කිරීම.
  • දිළිඳුකම සහ ඒ හා සබැදි පර්යේෂණ.
  • ශ්‍රමය සහ සේවා නියුක්තිය පිළිබඳ අධ්‍යයන
  • විමධ්‍යගතකරණය සහ සංවර්ධනය පිළිබඳ ප්‍රතිලාභී සහභාගිත්වයට අදාළ විශ්ලේෂණය

 

harti bann

 

webp