හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව ගොවි කටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණු කිරීමේ ආයතනය වර්ෂ ගණනාවක් මුළුල්ලේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගොවි කටයුතු ක්ෂේත්‍රයට අදාළ සමාජ, ආර්ථික පර්යේෂණ ක්ෂේත්‍රයන්හි ප්‍රමුඛතම ජාතික ආයතනය බවට ක්‍රමිකව සංවර්ධනය වී තිබේ. ගොවි ජනතාවට, රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන අංශයේ කළමනාකරුවන්ට සහ ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්ට අවශ්‍ය පුහුණුව ලබාදීම සදහා අවශ්‍ය නිපුණතා සහ යටිතල පහසුකම් ද වැඩි දියුණු කර තිබේ.තවද, ගොවීන්ට, ව්‍යාපාරිකයන්ට සහ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයින්ට අවශ්‍ය කරන යාවත්කාලීන කරන ලද අලෙවි තොරතුරු සැපයීම ද අප ආයතනය විසින් සිදු කරනු ලබයි. 1972 වර්ෂයේ දී ගොවි කටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණු ආයතනය ලෙස ආරම්භ වූ මෙම ආයතනය 1995 වර්ෂයේ සිට හෙක්ටර් කොබ්බැකඩුව ගොවි කටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණු කිරීමේ ආයතනය ලෙස නම් කෙරිණි.

දැක්ම

ගොවිජන සහ ග්‍රාමීය අංශයේ තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා නව දැනුම ජනනය කර බෙදාහැරීමේ ප්‍රමුඛයා වීම.

මෙහෙවර

පර්යේෂණ හා පුහුණු කිරීම් තුළින් ගොවිජන හා ග්‍රාමීය අංශය ශක්තිමත් කිරීම.

අරමුණු

 • දැනුම ජනනය හා කාලීනව බෙදාහැරීම තුළින් ප්‍රතිපත්ති සම්පාදන ක්‍රියාවලිය වඩාත් කාර්යක්ෂම කිරීම
 • ජාතික ප්‍රතිපත්ති ගැටලු සම්බන්ධයෙන් ස්වාධීනව තක්සේරු ඇගයීම් වාර්තා සම්පාදනය කරමින් රාජ්‍ය අංශය දැනුවත් කිරීම
 • කාර්ය මණ්ඩලයේ හැකියාවන් ආයතනයේ දැනුම් පදනම පුළුල් කිරීම සඳහා ආයෝජනය කිරීම තුළින් සමාජ-ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති විශ්ලේෂණය කිරීමේ හැකියාව පුළුල් කිරීම
 • පුහුණු කිරීම් තුළින් ග්‍රාමීය සංවර්ධනයට සම්බන්ධ පාර්ශවකරුවන්ගේ හැකියාවන් වැඩි දියුණු කිරීම

පරමාර්ථ

 • කලට වේලාවට වෙළඳපොළ තොරතුරු ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයන්ට,ගොවීන්ට සහ වෙළඳුන්ට බෙදාහැරීම.
 • කෘෂිකාර්මික ප්‍රතිපත්ති කාර්යදර්ශන හඳුනා ගැනීම.
 • කෘෂිකාර්මික ගැටලු පිළිබඳ පර්යේෂණ සැලසුම් කිරීමේ ප්‍රමුඛතා නියම කිරීම.
 • රාජ්‍ය/පෞද්ගලික අංශවලට අයත් සංවිධාන, විශ්වවිද්‍යාල, කලාපීය සහ ජාත්‍යන්තර පර්යේෂණ ආයතන/නියෝජ්‍යතන සමග සම්බන්ධතා ගොඩනගා ගැනීම.
 • කැපවී කටයුතු කරන, දක්ෂ සහ තෘප්තිමත් සේවක කණ්ඩායමක් සේවයෙහි නියුක්ත කර ගැනීම.

ක්‍රමෝපායන්

 • පර්යේෂණ සහ පුහුණු කමිටු සවිබල ගැන්වීම.
 • තේමා ක්ෂේත්‍ර පිළිබඳ එකඟත්වයන්ට පැමිණීම.
 • විවිධ වර්ගයේ ප්‍රකාශනවල සමරූපතාව පිළිබඳ වගබලා ගැනීම - සැකැස්ම, මුල් කවර පිටුව, පිටු අංකනය, අකුරුවල විශාලත්වය සහ ශෛලිය.
 • පර්යේෂණ යෝජනා පිළියෙල කිරීමේදී ලියකියවිලි සමාලෝචන කටයුතු වැඩිදියුණු කිරීම.
 • ප්‍රකාශනය කිරීමට පෙර සියලුම පර්යේෂණ වාර්තා සම තත්වයෙන් සමාලෝචනය කිරීමෙන් පසු බාහිර සමාලෝචනය සඳහා පියවර ගැනීම.
 • ආයතන ජර්නලයේ එක් එක් කලාපය නිකුත් කිරීමේදී එහි වගකීම අදාළ අංශයට පැවරීම.
 • වෘත්තීය සංස්කාරකවරයකුගේ සේවය තහවුරු කර ගැනීම උදෙසා පරිත්‍යාගකරුවන්ගේ සහයෝගය ලබා ගැනීම.
 • දේශීය භාෂාවලින් පර්යේෂණ වාර්තා වැඩි වැඩියෙන් ලබා ගැනීම.
 • ජ්‍යෙෂ්ඨ මට්ටමේ පර්යේෂණකරුවන් බඳවා ගැනීම.
 • එ.ජා.සං.වැඩසටහන මගින් විදේශීය පර්යේෂකයන් බඳවා ගැනීමේ හැකියාව සොයාබැලීම.
 • විශ්වවිද්‍යාල සමග සම්බන්ධතා පිහිටුවා ගැනීම.
 • වර්ෂාවසාන සම්මන්ත්‍රණයෙන් පසු පර්යේෂණ නිගමන බෙදා හැරීම.
 • මැන බැලිය යුතු කාර්ය සාධනය පදනම් කරගත් අගැයීම් ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීම.
 • ඒ ඒ අංශ සංවර්ධන කටයුතු සංවිධානය කිරීම.
 • ප්‍රකාශනවල මුද්‍රණයේ ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීම.

ක්‍රියාකාරකම්

 • වෙළඳපොළ තොරතුරු එක්රැස්  කිරීම, විශ්ලේෂණය කිරීම සහ බෙදාහැරීම.
 • වෙළඳපොළ ගැටලු විමර්ශනය කිරීම.
 • පාරිභෝගික චර්යා රටාව විශ්ලේෂණය කිරිම.
 • රජයේ සංවර්ධන වැඩසටහන් ඇගැයීම.
 • ගොවිජන සහ ග්‍රාමීය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සහ වැඩසටහන්වල බලපෑම් තක්සේරු කිරීම.
 • ඉහළ තත්ත්ව තහවුරුකර ගැනීමට අවශ්‍ය සමීක්ෂණ පැවැත්ම.
 • කෘෂිකාර්මික ප්‍රතිපත්ති විශ්ලේෂණය කිරීම.
 • යෝජිත සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පිළිබඳ ශක්‍යතා අධ්‍යයන පැවැත්වීම.
 • යෙදවුම් සැපයීම සහ ඒවායේ ආධාර සේවාවලට සම්බන්ධ ගැටලු ගැන පර්යේෂණ පැවැත්වීම.
 • ජල සම්පත් කළමනාකරණ සහ ජල සම්පාදිත කෘෂිකර්මය පිළිබඳ පර්යේෂණ පැවැත්වීම.
 • පාරිසරික සහ ස්වාභාවික සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ ගැටලු අධ්‍යයනය කිරීම.
 • වාරිමාර්ග ආයතන සහ ආයතනික ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ පර්යේෂණ කටයුතු කරගෙන යාම.
 • ජාතික ප්‍රමුඛතා මත පදනම් වූ පුහුණු වැඩසටහන් / වැඩමුළු/ සම්මේලන සංවිධානය කිරීම
 • විශේෂිත විෂයයන් පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන් භාරගැනීම මගින් පිටස්තර ඉල්ලුම් සපුරාලීම.
 • පිටස්තර ආයතන විසින් සංවිධානය කරනු ලබන පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා විශේෂඥයන්ගේ සේවය ලබාගැනීම.
 • පුස්තකාල පහසුකම් සහ ශ්‍රව්‍යදෘශ්‍ය මූලාශ්‍ර වැඩි දියුණු කිරීම.
 • පර්යේෂණ මගින් සොයා ගන්නා කරුණු බෙදා හැරීම සඳහා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණයේ භාවිතය ශක්තිමත් කිරීම.
 • කාර්යමණ්ඩලයේ නිපුණතා සහ දක්ෂතා වර්ධනය කිරීම සහ
 • දක්ෂතාව සහ පෞද්ගලික හැකියාවන් පදනම් කරගෙන පුද්ගලයන් බඳවා ගැනීම, තක්සේරු කිරීම, කාර්යාලය තුළ ස්ථාන වෙනස් කිරීම සහ උසස් කිරීම.

සංවිධාන ව්‍යූහය

මෙම ආයතනය පාලක මණ්ඩලයක් විසින් පරිපාලනය කරනු ලබන අතර එම පාලක මණ්ඩලයට. මෙරට ග්‍රාමීය සහ ‍ගොවිජන සංවර්ධනය හා සම්බන්ධ වන විවිධ අමාත්‍යාංශවල, දෙපාර්තමේන්තුවල සහ සංවිධානවල නියෝජිතයෝ ඇතුළත් වෙති. කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා මණ්ඩලයේ සභාපති වශයෙන් කටයුතු කරයි. ආයතනයේ සමස්ත ප්‍රතිපත්තිමය කරුණු පිළිබඳ වගකීම දරන්නේ මෙම පාලක මණ්ඩලය යි. අධ්‍යක්ෂවරයා ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා වශයෙන් ක්‍රියා කරයි. නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ) සහ ලේඛකාධිකාරී පිළිවෙලින් පර්යේෂණ හා පුහුණු කටයුතු ද පරිපාලන කටයුතු ද කළමනාකරණය කිරීමට අධ්‍යක්ෂවරයාට සහාය වෙති.

ආයතනයේ පර්යේෂණ සහ පුහුණු වැඩසටහන් සැලසුම් කිරීමේදී ත් සමීක්ෂණය කිරීමේදී ත් පාලක මණ්ඩලයට සහාය වන පර්යේෂණ සහ පුහුණු කමිටුවක් සිටී. ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂවරයා සභාපතිත්වය දරන මෙම කමිටුවට නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ) ද ආයතනයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පර්යේෂකයෝ ද කෘෂිකාර්මික හා ග්‍රාමීය සංවර්ධනය හා සම්බන්ධ පර්යේෂණ සහ පුහුණු ක්ෂේත්‍ර කළමනාකරණය පිළිබඳ සම්භාවනාවට පාත්‍රව සිටින ආයතනයෙන් බාහිරව සිටින විශාරද පුද්ගලයෝ ද ඇතුළත් වෙති. විශ්වවිද්‍යාලවලින් ද මහා බැංකුවෙන් ද ප්‍රතිපත්තිවලට අදාළ පර්යේෂණ කටයුතුවල නිරත වන වෙනත් ආයතනවලින් ද ලබා ගන්නා ජ්‍යෙෂ්ඨ විද්‍යාඥයෝ මේ පිරිසට ඇතුළත් වෙති.

මෙම ආයතනයේ වැඩ කටයුතු පර්යේෂණ අංශ, පරිපාලන අංශය සහ සංඛ්‍යාලේඛන සහ දත්ත සැකසීම, වැඩසටහන් සැකසීම සහ ප්‍රකාශන යන උප ඒකක යටතේ සංවිධානය කර තිබේ.

කාලීනව වැඩි අවදානයක් යොමු වී ඇති ක්ෂේත්‍ර පදනම් කරගත් අංශ පහක් යටතේ පර්යේෂණ සහ පුහුණු කටයුතු සංවිධානය කර තිබේ. එසේ වුව ද විවිධ අංශවලින් තෝරා ගත් බහුවිෂයගත පර්යේෂණ කණ්ඩායම් පර්යේෂණ සහ පුහුණු කටයුතුවලින් බහුතරය ක්‍රියාත්මක කරති. ආයතනයේ පවතින පර්යේෂණ සහ පුහුණු අංශ පහත දැක්වේ.

එක් එක් අංශයේ ප්‍රධානත්වය ජ්‍යෙෂ්ඨ පර්යේෂණ නිලධාරියකු දරන අතර ඔහු අදාළ අංශයේ පරිපාලන කටයුතු සහ සමස්ත සම්බන්ධීකරණ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ වගකීම දරයි. එක් එක් අංශයට අනුයුක්තව සිටින පර්යේෂකයෝ සහ ආධාරක ‍කාර්ය මණ්ඩලය එම අංශයේ වාර්ෂික සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමට අංශ ප්‍රධානියාට සහාය වෙති.

ලේඛකාධිකාරී ප්‍රධානත්වය දරන පාලන අංශය ආයතනයේ පරිපාලන කටයුතු ඉටු කරයි. මීට අමතරව සහාය ඒකක දෙකක් තිබේ. (1) දත්ත සහ තොරතුරු කළමනාකරණ ඒකකය (DIM) සහ (2) ප්‍රකාශන අංශය ඒ දෙකයි. එකම වහලක් යටදී අවශ්‍ය දත්ත සියල්ල සැපයීමට හැකිවන පරිදි දත්ත සහ තොරතුරු කළමනාකරණ ඒකකය විවිධ මූලාශ්‍රවලින් එක්රැස් කරගත් කෘෂිකාර්මික දත්ත පාදකයක් පවත්වා ගෙන යයි. ප්‍රධාන වශයෙන් ගොවිජන සංවර්ධන ක්ෂේත්‍රයෙහි පොත්පත්, වාර ප්‍රකාශන ආදිය ඇතුළත් වන, මැනවින් පවත්වා ගෙන යන පුස්තකාලයක් ද ආයතනය සතුව පවතී.

 

harti bann

 

webp