ආරම්භ වී අවුරුදු කීපයක් ඇතුළත දී මෙම ආයතනයට පිටරට ප්‍රකට විශ්වවිද්‍යාලවලින් සහ පර්යේෂණ ආයතනවලින් පර්යේෂණ සහ පුහුණු සහයෝගිතා සඳහා ඉල්ලීම් ලැබෙන්නට විය. ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික සංවිධානය, පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය ලේකම් කාර්යාලය යනු එබඳු ආයතන කීපයකි. මෙම ආයතනය ආසියාවේ සහ පැසිපික් ප්‍රාන්තයේ ඒකාබද්ධ ග්‍රාම සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ ශ්‍රී ලංකාවේ නියෝජිත ආයතනය වශයෙන් ද ඉන්දි‍යාවේ ජාතික ග්‍රාම සංවර්ධන ආයතනයේ නියෝජිත ආයතනය වශයෙන් ද ක්‍රියා කරයි. මෙම ආයතනය ආසියාවේ සහ පැසිෆික් ප්‍රාන්තයේ ඒකබද්ධ ග්‍රාම සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ (CIRDAP) වැඩ සටහන්වල දී අතිශය සක්‍රීය ලෙස කටයුතු කරයි.

World Food Program

 

 

harti bann

 

webp