රු. 0.00/-

8 වෙළුම කළාප 1, 2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 

රු. 0. 00/-


8 වෙළුම කළාප 2, 2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nike

රු. 0.00/-

style="width: 500px; vertical-align: top;" border="0">
9 වෙළුම 1 සහ කළාප 2 2010
 
 
 
 
 
 
 

 

Nike Roshe
  • one
  • two

ප්‍රධාන වශයෙන් අධික අස්වනු ලබා දෙන ශස්‍යප්‍රභේද බිහිකර ගැනීම පදනම් කරගත් කෘෂිකර්මයේ තාක්ෂණික දියුණුව කෙරෙහි විද්‍යාත්මක ප්‍රජාවගේ අවධානය කේන්ද්‍රගතව පැවති අවධියකදී එබඳු තාක්ෂණික දියුණුවීම්වලින් ගොවීන්ටත් පාරිභෝගිකයන්ටත් දිගු කලක් තිස්සේ එක සමාන සේවයක් සැලසීමට නම් සාමාජික, ආර්ථික සහ ආයතනික සාධක කෙරෙහිද ඒ සමානව අවධානයක් යෙදිය යුතුය යි අවබෝධ කර ගෙන තිබේ. ගොවිජන සේවා අංශයෙහි මානව සහ සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ප්‍රධාන නිර්ණායකයන් ආවරණය වන පරිදි ප්‍රතිපත්ති විශ්ලේෂණ පරාසයක් බිහිකර ගනු පිණිස ගොවි කටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණු ආයතනය ස්ථාපිත කරන ලදී. මෙම ආයතනය 1972 දී ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලයක් වශයෙන් පිහිටුවන ලද්දේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන/ අහාර හා කෘෂිකාර්මික සංවිධානය යන ආයතනවල සහයෝගය ඇතිවය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඩම් ජලය පාවිච්චි කිරීම හා සම්බන්ධ සමාජ-ආර්ථික පර්යේෂණ ක්ෂේත්‍රයෙහි අග්‍රගණ්‍ය ජාතික ආයතනය බවට මෙම ආයතනය සංවර්ධනය වී තිබෙන අතර රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන යන දෙඅංශයෙහිම ගොවීන්ට ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්ට සහ කළමනාකරුවන්ට අදාළ පුහුණු වීම ලබාදීම සඳහා අවශ්‍ය නිපුණතා සහ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කර තිබේ.1972 වර්ෂයේ දී ගොවි කටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණු ආයතනය ලෙස ආරම්භ වූ මෙම ආයතනය 1995 වර්ෂයේ සිට හෙක්ටර් කොබ්බැකඩුව ගොවි කටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණු කිරීමේ ආයතනය ලෙස නම් කෙරිණි.

International Collaborations